Мисия, визия, цел

 МИСИЯ 

Създаване на устойчив съвременен модел на възпитателно – образователна и управленческа дейност за:

  • обединяване усилията на  ДГ, семейство и институции за интелектуално, емоционално, социално, духовно–нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му;
  •  ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и насърчаване на развитието и реализацията им;
  •  съхраняване на българската национална идентичност и формиране на етническа и културна толерантност;
  •  създаване мотивираща среда на учителите за реализация на педагогическите им умения в най-висока степен.

 ВИЗИЯ 

Утвърждаване на ДГ №118 „Усмивка” като предпочитано детско заведение, където по пътя на развитието и партнирането между екип, родители и общественост се създават съвременни условия за качествено отглеждане, възпитание, обучение и социализация на децата в предучилищна възраст. 

ЦЕННОСТ 

Поставени са основите за изграждане на съвременен модел за качествено образование, чрез непринудено съчетаване ценностите на детството с гъвкавостта на иновационните образователни технологии и посредством:

  • демократизация и прозрачност на управленската дейност;
  • проява на толерантност и хуманизъм в общуването;
  • непрекъснат процес за квалифициране и придобиване на ключови компетентности от страна на педагагическата общност.

 ЦЕЛ 

 Осигуряване на позитивна, здравословна, безопасна и сигурна среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености, гарантираща цялостното развитие и опазването на  физическото и психическото здраве на  детето . 

Оптимизиране на структурата, функциите и методите на управление на детското заведение за утвърждаването му като социо-културен, възпитателен и методически център за осъществяване на многостранни инициативи.