“Звездичке красива,

звездичке игрива

винаги с мене бъди!”

ЕКИП

Оливера Станковска – старши учител
Емилия Николова – учител
Елза Георгиева – помощник – възпитател