Обучение

Програмна система

Образователно-възпитателната дейност в детското заведение се базира на Програмни системи, съобразени с одобрените учебни Програми на МОН и държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка.
Учителите изготвят годишен план с разпределение по седмици на обучаващи, игрови и практически ситуации по следните образователни направления:

  • Български език и литература – с подготовка за четене и писане;
  • Математика – формиране на математически представи за количествени, пространствени и времеви отношения; развиване на мисленето, паметта и повишаване на готовността за училище;
  • Околен свят –формиране на представи за природни обекти, явления и закономерности и природосъобразно поведение;
  • Музика – изграждане на отношение, умения и знания в областта на музикалното изкуство;
  • Конструктивно-технически и битови дейности – формиране на познавателни и нагледно-практически стратегии при постигането на резултат в продуктивно-пресъздаващ и технологичен план, в поддържане на ред и грижа за средата;
  • Изобразително изкуство – формиране на представи, умения и отношения свързани с художествено пресъздаване, детско изобразително творчество и естетика;
  • Физическа култура – Развиване на стремеж към системна двигателна активност, с различни средства и в различни условия;
  • Обучение по безопасност на движението по пътищата – превенция на рискове, възпитаване на транспортна култура и формиране на умения да се опазят живи на пътя;