Родителско настоятелство

СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО УСМИВКА КЪМ ЦДГ №49” Е РЕГИСТРИРАНО ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.18 ОТ ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И Е СЪЗДАДЕНО ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА.

СДРУЖЕНИЕТО ИМА ЗА ЦЕЛ ДА  ПОДПОМАГА ИНТЕЛЕКТУАЛНОТО, ДУХОВНОТО, СОЦИАЛНОТО И ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И ДА ДОПРИНАСЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МАТЕРИАЛНО – ТЕХНИЧЕСКА БАЗА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ.

УПРАВЛЯВА СЕ ОТ СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ В СЪСТАВ:

БОРИС ГЕОРГИЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ, ГАЛЯ МИТОВА И АТАНАСКА ВАСИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ЕВЕЛИНА ВЛАХОВА, ПЛАМЕН ХРИСТОВ, НАДЕЖДА СТАНЕВА, ЕЛИСАВЕТА БОРИСОВА, СВЕТЛАНА НЕЦОВА.